Các hoạt động của giáo viên

Chỉ mụcThời gianHọ và tênMô tả
172516-03-2014 23:28:40t 12New user created:t 12
272416-03-2014 23:22:38t 11New user created:t 11
365111-03-2014 14:37:54gv1 Giảng viênNew user created:gv1 Giảng viên
461003-03-2014 16:55:07New user created:tt 1
533215-02-2014 10:37:29New user created:t c
6811-02-2014 15:37:27t2 was assigned to course course 1
7911-02-2014 15:37:27Course's name course 1 created
8711-02-2014 15:11:10User updated:t 2
9611-02-2014 15:10:17New user created:t 2
Chỉ mụcThời gianHọ và tênMô tả