KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC DIỄN ĐÀN ĐÔ THỊ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Tiếng Việt

Kế hoạch chiến lược 2015-2020 của Diễn đàn đô thị Việt Nam (VUF) ban hành kèm theo Quyết định 110/QĐ-BXD ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng được xây dựng trên cơ sở kết quả của quá trình tham vấn các bộ phận quản lý và thành viên VUF về ý tưởng và tham khảo lập kế hoạch tổ chức và kế hoạch chiến lược cho tương lai gần. Kế hoạch chiến lược được xây dựng dựa trên quá trình hình thành và phát triển VUF từ năm 2003. Đặc biệt là từ các thông tin của nghiên cứu báo cáo “Đánh giá và Kế hoạch hoạt động Diễn đàn đô thị Việt nam” (UN Habitat, 2010), và 2 cuộc khảo sát năm 2012 và các cuộc phỏng vấn trực tiếp hơn 40 thành viên tháng 8 năm 2013.

Dự thảo đánh giá và định hướng phát triển cho VUF đã được giới thiệu và thảo luận tại Hội thảo đóng góp ý kiến ngày 30/9/2013. Dự thảo Kế hoạch Chiến lược được giới thiệu tới thành viên VUF tại Lễ Kỷ niệm 10 năm Diễn đàn đô thị Việt Nam ngày 07/11/2013 và bổ sung hoàn thiện trong tháng 11-12/2013. Đồng thời Bản Kế hoạch Chiến lược 2015-2020 đã được thông qua tại Hội nghị thường niên Diễn đàn đô thị Việt Nam 2014 tổ chức ngày 27/6/2014. Ban Điều phối Diễn đàn đô thị Việt Nam đã có ý kiến góp ý, cơ bản thổng nhất với bản Kế hoạch Chiến lược 2015-2020. Tiếp sau đó Kế hoạch hành động cho năm 2015 sẽ được gửi đến các thành viên lấy ý kiến tham vấn, làm cơ sở thực hiện Kế hoạch chiến lược trong tương lai.

Tài liệu này được xây dựng trên cơ sở tham khảo về cấu trúc từ 2 bản Chiến lược phát triển tổ chức của 2 tổ chức thành viên lâu năm của VUF là: Kế hoạch chiến lược 2006-2020 của Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và Kế hoạch chiến lược 2011-2015 của mạng lưới các công ty nước Đông Nam Á (SEAWUN).