Kỷ yếu "Hội thảo Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh Tại Việt Nam - 2015": Xây dựng Chiến lược Tăng Trưởng Xanh Việt và Thực hiện lộ trình trong bối cảnh Đô thị hóa nhanh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

15:42 | 25/06/15

Xây dựng Chiến lược Tăng Trưởng Xanh Việt và Thực hiện lộ trình trong bối cảnh Đô thị hóa nhanh tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Adam Ward

Đại diện tại Việt Nam

Viện tăng trưởng xanh toàn cầu - GGGI

(Vui lòng liên hệ tác giả trước khi sử dụng bài viết để biên soạn đăng tin bài)